Algemene voorwaarden voor bouwen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN:

 • Tuinhuisje
 • Berging
 • Carport
 • Garage
 1. U bouwt voor eigen rekening en risico.
 2. Schade toegebracht aan eigendommen van de woningstichting Heteren of anderen komen voor uw rekening.
 3. U moet ervoor zorgen dat u daarvoor voldoende bent verzekerd.
 4. De woningstichting Heteren, kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van uw werkzaamheden en/of handelingen of waarvoor u aan derden opdracht hebt gegeven.
 5. U dient zelf zorg te dragen voor een melding en/of bouwvergunning. Een kopie hiervan moet zo spoedig mogelijk in het bezit van de woningstichting Heteren zijn. Een gemeentelijke bouwvergunning wil niet zeggen dat de woningstichting Heteren automatisch een en ander goedkeurt of toestemming geeft.
 6. Het object dient geheel vrij van de woning te staan.
 7. U dient zorg te dragen voor een effectieve hemelwaterafvoer (HWA). Dit afgevoerde hemelwater mag in geen geval op een gemeenschappelijk pad of ander erf terechtkomen.
 8. Indien het HWA aangesloten wordt op de bestaande riolering van de bij u gehuurde woning moet dit deskundig, met ontstoppingsstukken en een put worden aangebracht. Tevens dient dit op de tekening te worden ingetekend.
 9. Uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden door een erkend aannemer.
 10. Het onderhoud aan het object, inclusief het benodigde schilderwerk, komt volledig voor uw rekening en behoort tijdig en regelmatig te gebeuren.
 11. Indien noodzakelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan de woning, berging/schuur, riolering, dient u op een eerste aanschrijven aan de woningstichting Heteren het door u aangebrachte tijdelijk te verwijderen. Kosten hieruit voortvloeiende zijn geheel voor uw rekening. De noodzakelijke werkzaamheden dienen zonder enige belemmering te kunnen worden uitgevoerd. De aangebrachte voorziening mag het doelmatig onderhoud van de woningstichting niet hinderen. Onderhoud aan onderdelen van de woning moeten normaal mogelijk zijn.
 12. De gebruikte materialen moeten asbestvrij zijn.
 13. Activiteiten en handelingen waarbij milieuschadelijke stoffen in het geding zijn en waar, naar later blijkt kosten uit voortvloeien, zijn voor uw rekening en worden, ook als dat vele jaren later blijkt, op u verhaald.
 14. Smeerputten worden niet toegestaan.
 15. De aan de woningstichting in rekening gebrachte Onroerende Zaak Belasting voor het gebouwde worden u maandelijks in rekening gebracht. Dit bedrag wordt op dit moment door ons geschat op € 1,50 per maand. (afhankelijk van de investering).
 16. Bij het definitief verlaten van de woning wordt bepaald of het gebouwde zich in goede staat bevindt. Als het gebouwde zich in goede staat bevindt, kan de Woningstichting het gebouwde "zonder kosten" overnemen. Als het door u gebouwde niet in goede staat is, moet u het gebouwde voor uw kosten direct afbreken en verwijderen, inclusief de fundering. De plaats waar het gebouwde heeft gestaan moet als tuin worden opgeleverd.
 17. Als u de woning definitief verlaat, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van de kosten in welke zin dan ook.
 18. Voorafgaande en tijdens de werkzaamheden dient u de Woningstichting op de hoogte te stellen van de voortgang van de werkzaamheden, om er voor te zorgen dat e.e.a. volgens de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd.
 19. Als de werkzaamheden zijn afgerond moet u zich melden bij Woningstichting Heteren. Onze opzichter zal dan een eindcontrole uitvoeren om te bepalen of het gebouwde op een technisch, voor ons aanvaardbare wijze en volgens de bouwvergunning is aangebracht.