Corporate Governance

Good Governance kan gedefinieerd worden als een stelsel van activiteiten en maatregelen dat de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden van een organisatie waarborgt. Daarbij richt governance zich op een efficiente en effectieve realisatie van de beleidsdoelstellingen en het op een transparante wijze verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Woningstichting Heteren onderschrijft de uitgangspunten van de Governance code.

Hieronder vindt u diverse informatie over Woningstichting Heteren:

Statuten Woningstichting Heteren

Treasury statuut Woningstichting Heteren

Bestuursreglement Woningstichting Heteren

Reglement financieel beleid en beheer Woningstichting Heteren

Addendum Reglement financieel beleid en beheer Woningstichting Heteren

Investeringsstatuut Woningstichting Heteren

Mandateringsregeling Woningstichting Heteren

Inkoopbeleid Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen

Visie toezicht en besturen Woningstichting Heteren

Profielschets Raad van Commissarissen

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Personalia Raad van Commissarissen

Personalia Directeur-bestuurder

Belanghebbendenregister Woningstichting Heteren

Visitatierapport Woningstichting Heteren 2016-2019

Bestuurlijke reactie maatschappelijke visitatieperiode 2016-2019

Visitatierapport Woningstichting Heteren 2012-2015

Visitatierapport Woningstichting Heteren 2008-2011

Integriteitscode en melden vermoeden misstand Woningstichting Heteren


Voor overige vragen over de Governance code kunt u altijd contact opnemen met de heer R.A. Maatman, directeur-bestuurder van Woningstichting Heteren.